Angiocare B.V. Privacyverklaring

Bij Angiocare B.V. vinden wij uw privacy zeer belangrijk. In deze privacyverklaring zal kort worden uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe deze gegevens worden gebruikt binnen onze organisatie.

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?

Angiocare B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Welke gegevens dit zijn is veelal afhankelijk van de dienst waar u gebruik van maakt en wel-ke gegevens minimaal benodigd zijn voor een correcte afhandeling. De gegevens die worden verzameld zullen veelal middels formulieren door uzelf aan ons worden verstrekt. Er worden geen gegevens verzameld middels geautomatiseerde processen binnen deze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer voor een dienst bijzondere persoonsgegevens benodigd zijn om deze dienst correct te kunnen verwerken, zal hiervoor te allen tijde toestemming aan u worden gevraagd, en zal daarnaast een heldere reden worden gegeven waar deze gegevens voor benodigd zijn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Angiocare B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doel(en):
- U informeren omtrent diensten en producten
Wanneer u aangeeft informatie te willen ontvangen omtrent onze diensten en producten vragen wij u om uw naam, telefoonnummer en emailadres.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Angiocare B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer een dienst is afge-rond en er zijn geen wettelijke verplichtingen voor het bewaren van deze gegevens, zullen deze binnen 60 dagen worden vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Angiocare B.V. deelt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken, indien dit nodig is voor de uitvoering van uw aanvraag of om te voldoen aan een wettelijke ver-plichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een be-werkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijk-heid van uw gegevens. Angiocare B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Angiocare B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar beho-ren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daar-naast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Angio-care B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdracht van uw per-soonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@angiocare.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Angiocare B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatre-gelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoor-loofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of stuur een email naar avg@angiocare.nl.

Contactgegevens:

Angiocare B.V.
Eemweg 31-21
3755 LC EEMNES